Aday Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının Öğretim Programını Benimseme ve Uygulama Değişkenleri Açısından İncelenmesi

Salih AKYILDIZ

Özet


Bu araştırmada, aday öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışlarının belirlenmek ve bu anlayışlarının cinsiyet, öğretim programını benimseme ve uygulama değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2012-2013 öğretim yılında Trabzon il ve ilçelerindeki okullarda göreve yeni başlayan aday öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma, evrende ulaşılabilen 245 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  Verilerinin toplanmasında, özgün formu Chan ve Eliot (2004)’a ait olan ve Türkçe’ye uyarlaması Aypay (2011) tarafından yapılan “Öğretme-Öğrenme Anlayışları” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, frekans, yüzde, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve Bonferroni testleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle, aday öğretmenlerin yapılandırmacı anlayışı güçlü bir şekilde benimsedikleri, geleneksel anlayışı ise benimsemedikleri anlaşılmıştır. Aday öğretmenlerin öğretim programını benimseme ve uygulama düzeyleri artıkça yapılandırmacı anlayışı daha çok benimsedikleri, öğretim programını benimseme ve uygulama düzeyleri azaldıkça geleneksel anlayışa doğru bir kayma gösterdikleri tespit edilmiştir. Araştırmada aday öğretmenlerin yapılandırmacı ve geleneksel öğretme-öğrenme anlayışlarının cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Aday öğretmen, Yapılandırmacı anlayış, Geleneksel anlayış, Öğretim programı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. (5. baskı).

Aydın, M. (2010). Matematik öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik inanışlarındaki değişimin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.

Aydın, Ö., Tunca, N., & Şahin, S. A. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1331-1346.

Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.

Baş, G. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışlarının bazı değişkenler açı¬sından değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22. 18-30.

Baş, G. & Beyhan, Ö. (2013). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Özel sayı (1), 14-26.

Bıkmaz, F. H. (2011). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ve bilimsel epistemolojik inançları. I. Uluslararası eğitim programları ve öğretim kongresinde sunul¬muş bildiri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.

Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1999). The Case for constructivist classrooms. Vir¬ginia: Alexandria Press.

Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approach to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 203-221.

Chai, C. S. & Khine, M. S. (2008). Assessing the epistemological and pedagogical beliefs among pre-service teachers in Singapore. Khine, M. S. (Ed.), In Knowing, knowledge and beliefs: Epistemological studies across diverse cultures. Amsterdam, Netherlands: Springer.

Chan, K. W. (2003). Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69, 36-50.

Chan, K.W., & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20 (8), 817-831.

Cheng, M. M., Chan, K. W., Tang, S. Y., & Cheng, A. Y. (2009). Pre-service teacher education students' epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 319-327.

Clements, D. H., & Battista, M. T. (1990). Constructivist learning and teaching. Arithmetic Teacher, 38(1), 34–35.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education, (6th ed.). New York: Routledge.

Deryakulu, D. (2001). Yapıcı öğrenme. Sınıfta demokrasi. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.

Deryakulu, D. (2002). Denetim odağı ve epistemolojik inançların öğretim materyalini kavramayı denetleme türü ve düzeyi ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22: 55-61

Duffy, G., & Roehler, L. (1986). Constraints on teacher change. Journal of Teacher Education, 35, 55-58.

Ellez, A. M., & Sezgin, G. (2002). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitapçığı, 2, 1261-1266.

Engin, G. & Daşdemir, İ. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. Number: 33 , p. 425-432.

Eren, A. (2010). Consonance and dissonance between turkish prospective teachers’ values and practises: conceptions about teaching, learning, and assessment. Australian Journal of Teacher Education, 35(3), 27-48.

Fosnot, C. T., & Perry, R. S. (2007). Oluşturmacılık: Psikolojik bir öğrenme teorisi. oluşturmacılık, teori, perspektif ve uygulama.(Çev. Soner Durmuş, Edi. Catherine Twomey Fosnot). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım sf. 9-42

Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change. 3rd Edition. New York: Teachers College Press,

Glasersfeld, von Ernst (2007). Oluşturmacılığın yansımaları. Oluşturmacılık, teori, perspektifler ve uygulama. Editör: Catherine Twomey Fosnot (Çeviren: Soner Durmuş) Ankara: Nobel Yayınları.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 19, Sayı: 1, S. 51-64

Khalid, A., & Azeem, M. (2012). Constructivist vs traditional: effective instructional approach in teacher education. International Journal of Humanities and Social Science, 2(5), 170-177.

Khader, F., R. (2012). “Teachers’ pedagogical beliefs and actual classroom practices in social studies”, American International Journal of Contemporary Research Vol. 2 No. 1, ss. 73-92

Ocak, G. (2012). Öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamı kurma başarılarının öğretmen ve öğretmen adaylarınca değerlendirilmesi. Education &Science/ Egitim ve Bilim, 37(166).

Oğuz, A. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik değerleri ile öğretme ve öğrenme anlayışları. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(22), 139-160.

Özden, Y.(2005). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Rodriguez, L. & Cano, F. (2007). The learning approaches and epistemological beliefs of university students: a cross-sectional and longitudinal study. Studies in Higher Education, 32(5), 647–667.

Saçıcı, S. (2013). The ınterrelatıon between pre-servıce scıence teachers’ conceptıons of teachıng and learnıng, learnıng approaches and self-effıcacy belıefs (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Ankara.

Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya (4. baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Schunk, D. H.(2009). Yapılandırmacı teori. Öğrenme teorileri eğitimsel bir bakış. (Çev. Mahmut Yasin Demir). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım sf. 234-277

Stipek, D., J., Givvin, K., B., Salmon, J.,M. ve Macgyvers, V.,L., 2001. Teachers’ beliefs and practices related to mathematics instruction, Teaching and Teacher Education, 17, 213-226.

Şahin, S. & Yılmaz, H. (2011). A confirmatory factor analysis of the teaching and learning conceptions questionnaire (TLCQ). Journal of Instructional Psychology, 38(3), 194- 200.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları, (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076