Ortaokul ve Liselerde Uygulanan Destekleme Kurslarıyla İlgili Öğretmen Görüşleri

İdris GÖKSU, Aslan GÜLCÜ

Özet


        Bu çalışmada öğretmenlerin destekleme kurslarıyla ilgili görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ortaokul ve liselerde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başında uygulanmaya başlanan destekleme kurslarıyla ilgili 3 ortaokul ve 3 liseden toplam 51 öğretmen görüşü görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması yöntemiyle yapılan bu araştırmayla ortaya çıkarılan öğretmen görüşleri betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre kurslarda görev almanın en önemli sebebi ek ders ücreti olmuştur. Elde edilen bir diğer sonuca göre, kurslarda yaşanan en önemli sorunun materyal eksikliği olduğu görülmüştür. Elde edilen görüşlerin destekleme kurslarının daha etkili, verimli ve sistemli bir şekilde uygulanması bağlamında idarecilere, öğretmenlere ve velilere ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Destekleme eğitimi, Kurs, Hafta sonu kursları, Sınava hazırlık

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbaba-Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 567-586.

Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13, 343-361.

Anderson, L. W. (Ed.), Krathwohl, D. R. (Ed.), Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R. vd. (2014). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama: Bloom’un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflamasının güncelleştirilmiş biçimi. (Çev. D. A. Özçelik). Ankara: PegemA yayıncılık. (Eserin orijinali 2001’de yayımlandı).

Baştürk, S. ve Doğan, S. (2010). Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 135-157.

Bean, R. A., Bush, K. R., McKenry, P. C., and Wilson, S. M. (2003). The impact of parental, support, behavioral control, and psychological control on the academic achievement and self-esteem of African-American and European American Adolescents. Journal of Adolescent Research, 18(5), 523-541.

Berberoğlu, G. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PISA analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 21-35.

Bilen, M. (2002). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş. ve Atar, H. Y. (2014). TIMSS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması. MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü, İşkur Matbaacılık: Ankara. http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS-2011-8-Sinif.pdf adresinden 12.01.2016 tarihinde alınmıştır.

Darling-Hamond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. EPAA. 8(1), 1-46.

Davis, D. and Sorrell, J. (1995). Mastery learning in public schools. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. http://teach.valdosta.edu/whuitt/files/mastlear.html adresinden 20.12.2015 tarihinde alınmıştır.

Demirel, Ö. (2012). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını.

Fraenkel, J., Wallen, N., and Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th edt.). Boston: McGraw Hill.

Huang, K.M. (1993). Discussing cramming school. Hsien Tai Chiao Yu, 8, 145-151.

Krajcik, J. S. and Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning. In K.R., Sawyer.(Ed), The Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge University Press: New York.

MEB. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/orgundestek_1/orgundestek_1.html adresinden 20.12.2015 tarihinde alınmıştır.

MEB. (2015). Millî Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150808-5.htm adresinden 20.12.2015 tarihinde alınmıştır.

Schunk, D. H. (2011). Eğitimsel bir bakışla öğrenme teorileri. (Çev. M. Şahin). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Eserin orijinali 1991’de yayımlandı).

Sun, K. H. (1993). The situation and causes of cramming school in elementary school and junior high school in Kaohsiung. Chiao Yu Tzu Liaw Wen Chai, 31, 135-153.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076