Elektromanyetizma Konusunda Kavramsal Başarı Testi Geliştirilmesi

Ümit TURGUT, Rıza SALAR, Alp ÇOLAK

Özet


        Bu çalışmanın amacı, Fizik Öğretim Programındaki 11. Sınıf Elektrik ve Manyetizma ünitesini içerisinde yer alan “Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme” konusu ile ilgili öğrencilerin kavramsal başarılarını ölçmek için test geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 30 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir test hazırlanmıştır. Hazırlanan bu test 219 lise öğrencisine pilot test olarak uygulanmıştır. Pilot çalışma sonrasında madde analizi yapılmış ve 12 sorudan oluşan testin son hali oluşturulmuştur. Testin güvenirlik katsayısı r=0,768 bulunmuştur. Geliştirilen bu testin, öğrencilerin konu ile ilgili kazanımlarını belirlemek amacıyla hem öğretmenler tarafından hem de ilgili çalışmalar yürüten araştırmacılar tarafından kullanılabilir olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Elektromanyetizma, fizik eğitimi, kavramsal başarı testi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abraham, M.R., Gryzybowski, E.B., Renner, J.W., & Marek, A.E. (1992). Understanding and misunderstanding of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29, 105-120.

Akbulut,H.I.,Çepni,S.,(2013). Bir Üniteye Yönelik Başarı Testi Nasıl Geliştirilir? : İlköğretim 7. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1), 18-44.

Akbulut, H.H., (2010). Sıvıların kaldırma kuvveti ve yüzme kavramlarına yönelik probleme dayalı öğrenme uygulaması ve değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTU Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Ayas, A. ve Demirbaş, A. (1997), Turkish Secondary Students’ Conception of Introductory Chemistry Concepts, Journal of Chemical Education, 74, 5, 518-521.

Aycan, Ş. ve Yumuşak, A. (2003). Lise fizik müfredatındaki konuların anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 159, 171-180

Bayrakçeken, S. (2008). Test geliştirme. Emin Karip (Ed). Ölçme ve değerlendirme, (s.244-277). Ankara: PegemA

Burton, S.J., Sudweeks, R.R., Merrill, P.F. & Wood, B. (1991). How to Prepare Better Multiple- Choice Test Items: Guidelines for University Faculty. Brighaam Young University Testing Services and the Department of Instructional Science.

Can Şen, H. ve Eryılmaz, A. (2011). Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39.

Coştu, B., Karataş, F. Ö. ve Köse, S. (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1) 54-69.

Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise-1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Çalık, M. ve Ayas, A. (2002), Öğrencilerin Bazı Kimya Kavramlarını Anlama Seviyelerinin Karşılaştırılması, 2000’ li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul.

Çepni, S. (2001), Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Erol Ofset Matbaacılık, Trabzon

Doğanay, A., ve Karip, E. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Gönen, S., Kocakaya, S. ve Kocakaya, F. (2011). Dinamik Konusunda Geçerliği ve Güvenirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.

Kalaycı, Ş., Kayış, A., Antalyalı, Ö., Uçar, N., Demirgil, H., İşler, D.,…,Çiçek, E. (2007). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım

Kempa, R. (1986). Assessment in Science. Cambridge University Press, Cambridge, London

Ogan Bekiroğlu, F. (2004). Ne kadar Başarılı?, Klasik ve Alternatif Ölçme- Değerlendirme Yöntemleri ve Fizikte Uygulamalar (1. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Peterson, R.F. ve Treagust, D.F. (1989), Grade-12 Students’ Misconceptions of Covalent Bonding and Structure, Journal of Chemical Education, 66, 6, 459- 460.

Singh, C. ve Rosengrant, D. (2003). Multiple-Choice Test of Energy and Momentum Concepts. American Journal of Physics, 71(6), 607-617.

Şekerci, A.R. (2013). Kimya laboratuvarında argümantasyon odaklı öğretim yaklaşımının öğrencilerin argümantasyon becerilerine ve kavramsal anlayışlarına etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Turgut, M.F. (1995). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları (10. Baskı). Ankara: Yargıcı Matbaası.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076