Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Kimya Derslerindeki Uygulamaları Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Pelin METE, Ali YILDIRIM

Özet


        Bu çalışmanın amacı, yaşam temelli öğrenme (YTÖ) yaklaşımının kimya derslerindeki uygulamaları hakkında öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemine göre sürdürülmüştür. Araştırma, yaşam temelli öğrenme yaklaşımı hakkında çalışma yapmış dört katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulardan; YTÖ yaklaşımının öğrenme açısından faydalı bulunmasına rağmen, uygun bağlam hazırlama zorluğu, uzun zaman alması, öğrencilerin genelde sınav odaklı çalışmaları gibi nedenlerle bu yaklaşımın fazla benimsenmediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Yaşam temelli öğrenme, Kimya eğitimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acar, B. ve Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-10.

Ayvacı, H.Ş. (2010). Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli yaklaşım hakkındaki görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 15, 42-51.

Ayvacı, H.Ş. ve Çoruhlu, T.Ş. (2009). Fiziksel ve kimyasal değişim konularındaki kavram yanılgılarının düzeltilmesinde açıklayıcı hikâye yönteminin etkisi (effects of explanatory storıes on elımınatıon of students’ mısconceptıons about physıcal and chemıcal change). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 93‐104.

Barker, V. & Millar, R. (1999). Students’ reasoning about basic chemical reactions:What changes occur during a context-based post-16 chemistry course? International Journal of Science Education, 21(6), 645-665.

Can, H.B. (2013). Effect of structurıng cooperatıve learnıng based on conceptual change approach on students’ understandıng of the concepts of mıxtures and theır motıvatıon. Yayınlanmış doktora tezi, Middle East Technical University, Ankara.

Bennett, J., Grasel, C., Parchmann, I. & Waddington, D. (2005). Contex –based and conventional approaches to teaching chemistry: Comparing teachers ‘ views. International Journal of Science education, 27(13), 1521-1527.

Bennett,J. & Lubben, F. (2006). Context–based chemistry:The salters approach. International Journal of Science education, 28(9), 999-1015.

Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2001). Benzeşim (analoji) yöntemi kullanılarak lise 2.sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26-32.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (8. baskı). Ankara: Pagem.

Demirci, N. (2015). Fen bilimleri dersinde üst bilişsel araştırmaya dayalı öğrenmenin dördüncü sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarılarına ve üst bilişsel süreçlerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. ve Ayas, A. (2006). Hikâyelerle kimya öğretimi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi,30, 110-119.

Hırça, N. (2012). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına uygun etkinliklerin öğrencilerin fizik konularını anlamasına ve fizik dersine karşı tutumuna etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 313-325.

İlhan, N.(2010). Kimyasal denge konusunun öğrenilmesinde yaşam temelli (context-based) öğretim yaklaşımının etkisi. Yayınlanmış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

İlhan, N., Doğan Y. ve Çiçek, Ö. (2015). Fen bilimleri öğretmen adaylarının “özel öğretim yöntemleri” dersindeki yaşam temelli öğretim uygulamaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2).666-681.

Karakuş, U. (2006). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler derslerinde uygulanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 7(2), 163-176.

Kılınç, A. (2007). Probleme dayalı öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 561-578.

Kistak, Ö. (2014). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi ses ünitesinin yaşam temelli yaklaşım ile öğretimi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Köroğlu, G. N. (2011). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımının, öğretmen adaylarında çevreye yönelik ilgi, tutum ve çevre bilinçli tüketici davranışlarının incelenmesi. Yayınlanmış Doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kutu, H. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi. Yayınlanmış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Kutu, H. ve Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS modeliyle 9.sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuzmayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62.

McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in Education: evidence based inquiry (7 th Edition). New York; Pearson Publishing.

Miles, M. & Huberman, M. (2015). Nitel Veri Analizi. S. Akbababa Altun ve A. Ersoy (Ed.), Ankara: Pegem Akademi.

Parchmann, I., Grasel, C. & Baer, A. (2006). Chemi im Kontext: Asymbiotic implementation of a contex-based teaching and learning approach. International Journal of Science Education, 28(9), 1041-1062.

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. M. Bütün ve S.B Demir (Ed). Ankara: Pegem Akademi.

Sadi, S. (2013). Kimyasal değişimler ünitesinin işlenmesinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkileri. Yayınlanmış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi.

Sadi Yılmaz, S., Othan, O., ve Cantimur, E. (2014). Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 41-49.

Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H. ve Yıldırım, A. (2007). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) Öğretim Yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları, I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 20-22 Haziran, s. 108.

Swan, J.A. & Spiro, T.G. (1995). Context in chemistry: integrating enviromental chemistry with the chemistry curriclum. Journal of Chemical Education, 72 (11), 967-970.

Taasoobshirazi, G. & Carr, M. (2008). A review and critique of context-based physics instruction and assessment. Educational Research Review, 3 (2), 155-167.

Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A.R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,4(1), 123-140.

Topuz, N. (2014). Kavramsal değişim yaklaşımı ve işbirlikli öğrenmenin, öğrencilerin fen başarısına, fen dersine karşı tutumlarına ve kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Ültay, E. (2012). Implementing react strategy in a context-based physics class: Impulse and momentum example. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(1), 233-240

Ünal, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin yaşam temelli yaklaşıma uygun olarak yürütülmesinin “madde-ısı” konusunun öğrenilmesine etkilerinin araştırılması. Yayınlanmış Yüksek lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Yaman, M. (2009). Solunum ve enerji kazanımı konusunda öğrencilerin ilgisini çeken bağlam ve yöntemler (context and methods on respiration and energy acquisition interesting for students). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 37, 215-228.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A., İlhan, N., Şekerci, A.R. ve Sözbilir, M. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitim araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamalarda kullanma düzeyleri: Erzurum ve Erzincan örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 81-100.

Yurd, M. ve Olğun, Ö. S. (2008). Probleme dayalı öğrenme ve bil-iste-öğren stratejisinin kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi (effect of problem based learning and know-want-learn strategy to remove misconceptions). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 386-396.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076