MESLEK LİSESİ BT ÖĞRETMENLERİNİN BT EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ, BEKLENTİ VE DENEYİMLERİ

Aslan GÜLCÜ, Saadettin AYDIN

Özet


Bu araştırmanın temel amacı Meslekî Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (MEGEP) kapsamında geliştirilen Bilişim Teknolojileri (BT) Alanındaki yeni eğitim programının öğretim sürecindeki mevcut durumu ve karşılaşılan güçlükleri öğretmen görüşleriyle ortaya koymak ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma, bilişim teknolojileri öğretmenleri görüşlerinin incelenmesine yönelik anket modeline uygun, betimsel bir araştırmadır. Türkiye genelinde Meslek Liselerinde çalışan bilişim teknolojileri öğretmenleri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Sonuca ulaşmak için kullanılan veri toplama aracı Öğretim üyeleri yardımı ile Likert Ölçeğine göre hazırlanan ve Derecelendirmeli Soru tiplerinden oluşan ankettir. Elde edilen veriler SPSS 13.0 programında bağımsız değişkenlere göre frekans (f), yüzde (%) ve ki-kare (χ2) test yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Programın yeni olması ve öğretmenlerin bu konularda yeterli hizmet içi eğitim almamaları en dikkat çekici problemdir. Ayrıca laboratuvar imkânlarının yetersizliği, donanım sıkıntısı, kaynak modüllerin eksik oluşu ve sınıfların kalabalık olması programın uygulamada karşılaştığı diğer sınırlılıklardır. Yeni eğitim programını uygularken çıkabilecek olan sorunların giderilmesinde öğretmenler süratle bilgilendirilmeli ve en kısa zamanda laboratuvar imkânlarının yenilenerek kaynak modüllerin tamamlanması çalışmaları hızlandırılmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Meslek Liseleri, MEGEP, Bilgisayar Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Modüler Sistem, Bilgisayar Destekli Eğitim

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adıgüzel, O. C. ve Berk, Ş. (2009). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeni Arayışlar: Yeterliliğe Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 220-236.

Akbaş, O., & Özdemir, S. M. (2002). Avrupa Birliğinde Yaşam Boyu Öğrenme. Milli Eğitim Dergisi, 155(156), 112-126.

Altın, R. (2007). Mesleki Eğitim Sisteminde Yeni Eğilimler ve Modüler Sistem. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Binici, H. ve Arı, N. (2004). Mesleki ve teknik eğitimde arayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-396.

Doğan, H. (1983). Mesleki ve Teknik Eğitim. Cumhuriyet Döneminde Eğitim, İstanbul.

Emirgil, B. F. (2010). Yeni Meslekçi Eğitim Yaklaşımı ve Yeni Meslekçi Paradigmaların Türkiye’deki Yansıması Olarak “MEGEP”. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 56, 575-600.

Fer, S. (2000). Modüler program yaklaşımı ve bir öneri. Milli Eğitim Dergisi,147(3), 21-37.

Karahoca, D., Küpçüoğlu, E., Karahoca, A., Uçar, T. & Yücel, A. (2010). Teaching information technologies via interactive ways on secondary education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5793-5797.

Kaya, A. (2003). Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Bir Laboratuvar Programı Geliştirme ve Model Önerme. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

MEB. (2012). Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı. http://mtegm.meb.gov.tr/tr/dokumanlar/calistay/, 10.05.2013.

Seçilmiş, C. ve Ünlüönen, K. (2011). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 247-265.

Ünsür, A. (1998). İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076