SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İlhan İLTER

Özet


Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitim psikolojisi dersine yönelik görüşlerini cinsiyet, mezun olunan lise türü, öğrenim görü- len bölüm ve öğretim durumu ve eğitim kitaplarını okuma durumları gibi değişkenler açısından görüş değerlendirme ölçeğinde belirlenen faktörlere göre incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışma betimsel niteliktedir. Araştırmada veri topla- ma aracı olarak kişisel bilgi formu ve öğrencilerin eğitim psikolojisi dersine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik görüş değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Araştır- manın örneklemini, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 1.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler istatistiksel teknikler kullanılarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin derse yönelik görüşlerinin "ilgi-sevgi" ve "gereklilik-önem" faktör boyutlarında olumlu olduğu, "endişe-korku" faktör boyutunda ise düşük olduğu ortaya çıkmıştır.


Anahtar Kelimeler


Eğitim psikolojisi, öğretmenlik mesleği, öğretmen, öğretmen tutumu

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bacanlı, H.(2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Başaran, İ.E.(1992). Eğitim Psikolojisi: Modern Eğitimin Psikolojik Temelleri. Gül Yayınevi.

Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Brandsford, J. D., v.d. (Ed.) (2000). How people learn: Brain, Mind, Experien- ce, and School. Washington, D.C.: National Academy Press. (Expanded edition).

Cevizci, A.(2010). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Say Yayıncılık.

Dönmezler, İ.(1997). Eğitim Psikolojisi. İzmir.E.Ü. Basımevi.

Dönmezler, İ.(2000). Eğitim Psikolojisine Giriş. İzmir: E.Ü. Basımevi.

Erden, M., Akman, Y. (2011).Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.

Ersanlı, K.(2007).Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri. E. Uzman (Ed.) Ankara. Lisans Yayıncılık.

Kaya, A. & vd. (2007). Eğitim Psikolojisi. Malatya: PegemA Yayıncılık.

Gage, N.L. Berliner,D.C.(1988). Educational Psychology (4th.Ed) Houston TX Houghton Mifflin.

Gibson, J.T. and Chandler, L.A.(1998). Education Psychology. Boston Allyn Bacon İnc.

Gür, B. S. (2010). Eğitimde psikolojinin tahakkümü. H.R. Açar (Ed.), Ulus- lararası Eğitim Felsefesi Kongresi: Küreselleşme Sürecinde Eğitim So- runlarının Felsefi Boyutu (6-8 Mart 2009) içinde (ss. 515-520). Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Karasar, N.(2005).Bilimsel Araştırma Yöntemi. , İstanbul: Nobel Yayıncılık, 12.Baskı.

Rosenfield, S. (2008). Psychology and education, together again. Psychology in the Schools, 45(3), 257-259.

Selçuk, Z.(1997). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Şafak Yayıncılık.

Selçuk, Z.(2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 15.Baskı. Sümer, N. (2000).Yapısal Eşitlik Modelleri Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikolojisi Yazıları, 3(6) 49-74.

Tanrıöğen, A. & diğerleri.(2007). Eğitim Bilimine Giriş. (Ekiz, D. & Durukan,H.(Ed.) İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Taşpınar, M.(2007). Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri. Elâzığ. Data Yayıncılık.

Ülgen,G.(1994). Lisans Öğretim Düzeyinde EBB 321 Eğitim Psikolojisi Dersinde Başarı Beklentisi ve Erişiye Düzeyleri. Ankara. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi 10. 55-63

Yavuz, K.(1986). Eğitim Psikolojisi Üzerine. Erzurum: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi S.6 Erişim:http://edergi.atauni.edu.tr/index.php/ilahiyat/article/view/4566/4386

Yeşilyaprak, B.(2009). Eğitim Psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2008).Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076