OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ

Özlem AKSU, Murat AKTAŞ, Ahmet GÖKMEN, Gülay EKİCİ, Hülya GÜLAY OGELMAN

Özet


Bu çalışmanın amacı; okulöncesi öğretmen adaylarının çoklu zekâ alanlarını farklı değişkenlere göre değerlendirmektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu toplam 147 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada ölçme aracı olarak 80 maddelik Çoklu Zekâ Anketi kullanılmıştır. Uygulanan Çoklu Zekâ Anketinin geneli için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı.90'dır. Araştırmada verilerin analizi için SPSS 18.0 paket programı kullanılmıştır. Veriler, betimsel istatistik, iç tutarlılık güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) analizi, bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak yorumlanmıştır. Verilerin analiziyle şu sonuçlara ulaşılmıştır: okulöncesi öğretmen adaylarının en fazla mantıksal- matematiksel zekâyı en az ise kişiler arası-sosyal zekâyı kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca okulöncesi öğretmen adaylarının kullanmayı tercih ettikleri zekâ türleri ile cinsiyetleri, sınıfları, mezun oldukları lise türleri ve genel akademik başarı düzeyleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Çoklu zekâ alanları, Çoklu zekâ kuramı, Okul öncesi öğretmen adayları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abacı, R. ve Baran, A. (2007). Üniversite öğrencilerinin çoklu zekâ düzeyleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4 (1):1-13.

Altun, D.G. (2006). Çoklu zekâ ünitesine göre hazırlanmış ses ve ışık ünitesinin öğrenci başarısına, hatırlama düzeylerine, fen bilgisine karşı tutumlarına ve öğretmen ve öğrenci görüşleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Muğla.

Armstrong, T. (1994). Multiple intelligences: Seven ways to approach curriculum. Educational Leadership, 52 (3): 26-28.

Armstrong, T. (2009) Multiple intelligences in the classroom. Association for Supervision and Curriculum Development Alexandria, Virginia.

Babacan, T. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel okuma stratejileri ile çoklu zekâ alanları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Başaran, I. (2004). Etkili öğrenme ve çoklu zekâ kuramı: Bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 5, 5-12.

Brualdi, A.C. (1994). Multiple intelligences: Gardner’s theory. http://ericae2. educ.cua.edu/ digests/ tm 9601. htm .

Campbell, L. (1996). Teaching and learning through multiple intelligences. Needham Heights, Massachusetts: A Simon & Schuster Company.

Checkly, K. (1997). “The first seven... and the eight: A conversation with Howard Gardner”. Educational Leadership, 55 (1): 8-13.

Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (2000). Research methods in education. 5th ed. London New York: Routledge Falmer.

Doğan, Y. ve Alkış, S. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler derslerinde çoklu zekâ alanlarını kullanabilmelerine yönelik görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 327-339.

Durmaz, H. ve Özyıldırım, H. (2005). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin kimya dersine karşı tutumları ve çoklu zekâ alanları İle kimya ve Türkçe derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 67-76.

Eyyam, R., Meneviş, İ. ve Doğruer, N. (2010, 11-13 November). Çoklu zekâ ve akademik başarı arasındaki ilişki. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya.

Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

Gardner, H. (1997). Multiple intelligences as a partner in school improvement. Educational Leadership, 55 (1): 20–21.

Gardner, H. & Hatch, T. ( 1990). Multiple intelligences go to school: educational implications of the theory of multiple intelligences. CTE Technical Report Issue No: 4. http: // www. Edc. Org / CCT / ccthome/ reports/ tr4. html.

Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences, The Theory and practice, Basic Books. New York: A Division of Harper Collins Publishers.

Gannon, M. (2004). Identifying teachers dominant multiple intelligence and the influence on classroom instruction. Unpublished Ph. D. Thesis, Immaculate University, USA.

Gray, H. J. and Viens, J. (1994). “The theory of multiple intelligences: Understanding cognitive diversity in school”. National Forum, 74 (1): 22-25.

Güneş, G. ve Gökçek, T. (2010). Lisansüstü öğrencilerin çoklu zekâ türleri üzerine özel durum çalışması. İlköğretim Online, 9 (2): 459-473.

Hamurcu, H. Günay, Y. ve Özyılmaz, G. (2002). Buca eğitim fakültesi fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin çoklu zekâ kuramına dayalı profilleri. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunuldu, Ankara.

Hoerr, T. (1998). The Naturalist Intelligence. http: //www. newhorizons. org/trm_ hoerrmi. html.

Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Korkmaz, Ö., Yeşil, R. ve Aydın, D. (2009). Öğretmen adaylarının çoklu zekâ algıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 221-239.

Oral, B. (2001). Branşlara göre üniversite öğrencilerinin zekâ alanlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 26 (122): 19-31.

Saban, A. (2000). Öğrenme öğretme süreci: Yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.

Saban, A. (2002). Çoklu zekâ teorisi ve eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.

Saraç, N., (2007). İlköğretim ve ortaöğretim matematik bölümü öğretmen adaylarının çoklu zekâ alanlarının belirlenmesi ve matematik ile öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Sarıcaoğlu, A. ve Arıkan, A. (2009). Zekâ türleri, öğrencilerin yabancı dil başarıları ve seçilmiş değişkenler üzerine bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 5(2): 110-122.

Silver, H., Strong, R. and Perini, M. (2000). So Each May Learn “IntegratingLearning Styles and Multiple Intelligences. USA: ASCD, 2nd, Alexandria.

Terry, K. and Wayman, M. (1996). Multiple intelligences Key. http://www.athena.ivv. nasa.gov/curric/ weather/ adptcty/ multint. html.

Yalmancı, S. (2011). Çoklu zekâ türleri ile öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümler arasındaki ilişki, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1): 1269-1289.

Yenice, N. ve Aktamış, H. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının çoklu zekâ alanlarının demografik özelliklere göre incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3, 86-99.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076