WEB TABANLI ÖĞRETİMİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Serkan SEVİM, Hakan Şevki AYVACI

Özet


Bu çalışmanın amacı, web tabanlı fen ve teknoloji öğretimi amacıyla hazırlanan web sitesinin pilot uygulamasının yapılarak, uygulamanın öğrencilerin "ışık ve ses" ünitesi kavramlarına yönelik etkisini ve uygulama sürecinin öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Çalışma 2011-2012 öğretim yılında Trabzon'da bir ilköğretim okulunda, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında yürütülmüştür. Bu araştırmanın örneklemini Fen ve Teknoloji dersini alan 15 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma, özel durum çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmada web tabanlı öğretim ilkeleri baz alınarak 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi konusu olan "ışık ve ses" ünitesinin öğretimine yönelik bir web sitesi hazırlanmıştır. Veriler, uygulama sırasında öğrencilerin hazırladıkları günlükler, öğrencilerle yapılan online görüşme kayıtları ve uygulama öncesinde ve sonunda uygulanan açık uçlu konu başarı sınavından elde edilmiştir. Çalışma sonunda web tabanlı öğretimin Fen ve Teknoloji dersine etkisi değerlendirilerek, web tabanlı yaklaşımın öğrenci başarısını olumlu etkilediği ve web tabanlı öğretimin faydaları; dersi kaçıran öğrencinin kendi anlayış hızına göre dersi dinleyebildiği, zaman ve mekân sınırlamasının olmadığı, istediği veya anlamadığı konuyu tartışma olanağı sağladığı şeklinde sıralanabilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Fen ve Teknoloji Eğitimi, Web Tabanlı Öğretim, Işık ve Ses Ünitesi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akın, O. (2007). Web Tabanlı Sınav sistemi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okur Yazarlığı ve Bilgisayar Özyeterlilik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.

Aktürk, O., Şahin, İ., & Sümbül, M. (2008). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Web Temelli Öğretim Hakkındaki Görüşleri. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:855-861, Eskişehir.

Aydoğdu, B., Özcan, E., & Ergin, Ö. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Kullanma Düzeyleri. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:234-241, Eskişehir.

Baki, A., & Kutluca, T. (2008). Eğitim Fakültelerinin Web Sitelerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:71-75, Eskişehir.

Baki, A., Karakuş, F. & Kösa, T. (2008). Web Destekli Öğretim Yardımıyla Fraktal Geometri Kavramlarının Öğrenilmesine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:87-91, Eskişehir.

Baruque LB, Melo RN. (2004). Learning theory and instructional design using learning objects. J Educ Multim Hyperm;13:343–370.

Chuang SC, Tsai CC. (2005). Preferences toward the constructivist internet based learning environments. Comput Human Behav; 36:97-100.

Cüez, T. (2006). İlköğretim 8. Sınıflarda Fen Bilgisi Dersinde Web Tabanlı Öğretim Desteğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Enstitüsü, İzmir.

Çavuş, M. (2006). Dişli Çarkların Web Tabanlı Eğitimi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Durmuş, A., & Kaya, S. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanım Alışkanlıkları ile Velilerin Bilgisayar Kullanım Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:121-125, Eskişehir.

Gabbard R. (2003). Constructivism, hypermedia, and the world wide web. CyberPsychol Behav; 3:103-110.

Gordon DP. (2003). Learning effectiveness: A comparative study between web-based and traditional on-campus courses. Nevada University. Unpublished Doctorate Thesis.

Güveli, E. (2004). Lise-1 Fonksiyonlar Konusunun Web Tabanlı Ortaöğretim Tasarımı Uygulanması ve Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

İpek, İ. (2002). Bilgisayarla Öğretimde Temel Kavramlar: Tasarım, Uygulama ve Yöntemler için Çerçeve Model. Anadolu Üniversitesi ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Eskişehir.

İşman, A., İşbulan, O., Demir, Z., & Canan, Ö. (2008). Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Bariyerleri. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:152-157, Eskişehir.

Keleş, E. (2007). Altıncı Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Keskin, İ. (2006). Web Tabanlı Teknoloji Eğitimi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Koçer, H.E. (2001). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Kuzu, A., Uysal, Ö., & Kılıçer, K. (2008). Eğitsel Amaçlı Sanal Sınıf Uygulamalarının Görsel Öğelerin Kullanımı ve Çoklu Ortam Tasarımı İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:43-48, Eskişehir.

MacGregor KS, Lou Y. (2005). Web-based learning: How task scaffolding and web site design support knowledge acquisition. J Res Technol Educ;37:161-175.

Ocak, G. (2008). Web Tabanlı Çoklu Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilgi Okur Yazarlığı Performansı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tez, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Odabaşı, F., Çoklar, N., Kıyıcı, M., & Akdoğan, P.E. (2005). İlköğretim Birinci Kademede Web Üzerinden Ders İşlenilebilirliği. The Turkish Online Journal of Educational Technologh, 4(4), 182-190.

Oliver KM. (2000). Methods for developing constructivist learning on the web. Educ Technol; 40:5-17.

Oliver R., (2001). Developing e-learning environments that support knowledge construction in higher education. In: Electronic Document from Second WeB Conference;407–416.

Özturan, M., Egeli, B., & Darcan, O. (2000). Türk Üniversitelerinde Bilgisayar Ağlarının Uzaktan Eğitim Aracı Olarak Kullanılmasına İlişkin Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 108-113.

Savaş, S. (2007). Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde İki Farklı Öğretim Modelinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Ankara.

Şensoy, S. (2005). KTÜ BÖTEP İçin Bir Web Tabanlı Eğitim Sitesi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Tas E, Kose S, Cepni S., (2006). The effects of computer-assisted ınstruction material on understanding photosynthesis subject. Int J Environ Sci Educ;1:163–171.

Tanyeri, T. (2004). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Web Tabanlı Öğretime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi -İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi ‘Maddedeki Değişim ve Enerji’ Ünitesinin Gagne’nin Öğretim Modeline Göre Web Tabanlı Öğretimi- . Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Tsai M-J, Tsai C-C., (2003). Information searching strategies in web-based science learning: the role of Internet self-efficacy. Innov Educ Teach Int;40:43–50.

Tüysüz, C. & Aydın, H. (2007). Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 22.sayı.

Wen LMC, Tsai C-C, Lin H-M, Chuang S-C.(2004). Cognitive-metacognitive and content-technical aspects of constructivist Internet-based learning environments: A LISREL analysis, Comput Educ; 43:237-248.

Yener, D. & Köklü, N. (2008). İnternette Fizik Soru Bankası Tasarımı, II. Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:280-283, Eskişehir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076