İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME UYGULAMALARINDAN JİGSAW(II) TEKNİĞİNİN SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

Rabia YILAR

Özet


Çalışma 2010–2011 öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nın birinci sınıflarının iki farklı şubesinde öğrenim gören toplam 70 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Sözlü Anlatım dersinde öğrencilerin derse karşı tutumları üzerine farklı iki öğretim yönteminin (geleneksel ve iş birliğine dayalı öğrenme yöntemlerinden jigsaw(II) tekniğinin etkisini tespit etmekle birlikte; jigsaw(II) tekniğinin uygulandığı gruptaki öğrencilerin bu yöntem hakkındaki tutumlarının belirlenmesidir. Çalışmanın amacına uygun olarak deney ve kontrol grupları oluşturulmuş; deney grubuna, İş birliğine dayalı Öğrenme Yöntemlerinden Jigsaw(II) Tekniği, kontrol grubuna ise Öğretmen Merkezli Geleneksel Öğretim Yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Sözlü Anlatım Tutum Ölçeği(SATÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre iş birliğine dayalı öğrenme yönteminin Sözlü Anlatım dersinin öğretimi sürecinde kullanılmasının öğrencilerin konuşma becerilerini, akademik başarılarını ve derse karşı tutumlarını geleneksel yönteme göre daha olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


İş birliğine Dayalı Öğrenme, Sözlü Anlatım

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ağca, H. (1999).Sözlü anlatım. Ankara: Gündüz Yayınevi.

Aksan, D. (2003). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Avcıoğlu, H. (2003).Okulöncesi dönemdeki çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yöntemi ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. Omep Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kuşadası, 5-11 Ekim.

Avcıoğlu, H. (2012). Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Sosyal Beceri Kazandırmada İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Drama Yöntemlerinin Etkililiği. Eğitim ve Bilim, 37(163), 110-125.

Buluç, B. ve Gümüş, O. (2007). İş birliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Dersinde Akademik Başarıya Etkisi ve Öğrencilerin Derse İlgisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim YönetimiDergisi, 49, 7-30.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem-A.

Çörek, D. (2006). İşbirlikliöğrenmenin Türkçe dersine ilişkin başarı ve derse yönelik tutum üzerindeki etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir: Yüksek Lisans Tezi.

Demirel, Ö. (2003). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem- A, s. 90,96-98.

Dökmen, Ü. ve Dökmen Yaşın, Z. (1998). İlkokul kitaplarında dilin ve Türkçeyi kullanma becerisinin psikolojik bir yaklaşımla değerlendirilmesi, Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 53-70.

Güngör, A. ve AçıkgözÜn, K. (2006). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı ve Okumaya Yönelik Tutum Üzerindeki Etkiler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 48, 481-502.

Kayıran Kuşdemir, B. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin Türkçe dersine ilişkin tutum ve okuduğunu anlamaya yönelik akademik başarı üzerindeki etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Koç, S. & Müftüoğlu, G. (1998). Dinleme ve okuma öğretimi [Listeningandreadingteaching]. Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi yayınları.

Nas, R. (2006). Metinlerle ilkokuma-yazma öğretimi. (4. Baskı). Bursa: Ezgi.

Polloway, Edward A. andSmith, Tom E. C. (1992). Language instructionforstudentswith disabilities.Denver Colorado: Love Publishing Company.

Susar Kırmızı, F. (2006). İlköğretim 4.sınıf türkçe öğretiminde çoklu zekâ kuramına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme stratejileri ve çoklu zekâ alanları üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Şahin, A. (2010). Effects of jigsawııtechnique on academicachievement. EducationalResearchandReviews (ERR), 5(12), 777-787.

Şahin, A. (2011). İş birlikli öğrenme teknikleri ve Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Tekin, H. (1980). Okuduğunu anlama gücü ile yazılı anlatım becerisi geliştirme yönünden okullarımızdaki Türkçe öğretimi.Ankara: Mars Yayıncılık.

Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yayıncılık.

Yağmur Şahin, E. & Zorlu Kana, H. (2013). Türk eğitim programlarında konuşma eğitimi. Konuşma eğitimi (2. Baskı) içinde (29-58). Ankara: PegemAYayıncılık.

Yelok, V. S., ve Sallabaş, M. E. (2009).Öğretmen Adaylarının Sözlü Anlatım Dersine ve Sözlü Anlatıma Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7(3), 581–606.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076