BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİJİTAL DENEY ARAÇLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAMLARI ANLAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SÜRTÜNMELİ EĞİK DÜZLEM DENEYİ ÖRNEĞİ

Miraç AYDIN, Hüseyin ARTUN, Murat OKUR, Mustafa ÜREY

Özet


Bu çalışmada hem ucuz hem de hassas ölçüm yapılmasına imkan sağlayan photogate ve elektronik kronometre kullanılarak sürtünmeli eğik düzlemde hareket deneyi gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler Excel de hazırlanan bir programa aktarılarak kısa sürede grafikler çizdirilmiştir. Bu uygulamanın eğik düzlem deneyinde öğretmen adaylarının akademik başarıları ve kavramları anlama düzeylerine etkisi ele alınmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının bu uygulama ile ilgili görüşleri de sorgulanmıştır. Bu bağlamda, önceden belirlenmiş iki grubun deney ve kontrol grubu şeklinde rastgele atandığı bir dizaynı içeren yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Fen Bilgisi Öğretmenliği programında yer alan iki şubeden biri deney diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Sürtünmeli Eğik Düzlemde Hareket deneyi deney grubunda (N=40) photogate ve Excel de oluşturulan Deney Raporu Hazırlama Programı kullanılarak, kontrol grubunda (N=50) ise geleneksel olarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla açık uçlu sorular, deney raporları ve mülakatlardan faydalanılmıştır. Nitel verilerin analizinde NVivo 9.0 paket programı, nicel verilerin analizinde ise SPSS 13TM paket programından faydalanılmıştır. Çalışmada, Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanıldığı laboratuar uygulamalarında veri toplama, hesaplama ve grafik çizme işlemleri kısa sürede tamamlandığı için kavramlar üzerinde tartışma ve sonuca ulaşma imkânı elde edildiği, buna bağlı olarak da kavramların anlaşılma düzeylerinde geleneksel uygulamalara göre anlamlı faklılıkların meydana geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle öğretmen yetiştiren kurumlarda yürütülen laboratuar uygulamaları yeniden gözden geçirilerek geleneksel uygulamalar dışında hedef kitlenin ilgi alanları doğrultusunda farklı bağlamların kullanıldığı alternatif uygulamalara yer verilmesi gerektiği önerisinde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Fen ve Teknoloji Öğretmen Adayı, Sürtünmeli Eğik Düzlem Deneyi, Photogate, Dijital Kronometre

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdeniz, A. R. ve Karamustafaoğlu, O. (2003). Fizik öğretimi uygulamalarında karşılaşılan güçlükler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2).

Aydın, M. (2005). Bütünleştirici öğrenme kuramına uygun bilgisayar destekli dijital deney araçları ile fen laboratuar deneyleri tasarlama ve uygulama, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Barton, R. ve Rogers, L. (1991). The computer as an aid to practical science studying motion with a computer, Journal of Computer Assited Learning, 7, 104–113.

Barton, R. (2004). Teaching Secondary Science with ICT, Open University Press, USA, Robson.

Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2000). Research methods in education, routledge falmer, 5th Revised edition.

Collette, A. T. ve Chiappetta, E.L. (1994). Science ınstruction in the middle and secondary schools, Merr ill Publishing Company.

Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. ve Turgut, M.F. (1997). Fizik Öğretimi YÖK/Dünya Bankası MEB Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Ankara.

Ersoy, Y., Uzal, G. ve Erdem, A. (2012). Fen/Fizik Öğretimi II, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Hew, K, F. ve Brush, T. (2007). Integration technology into K-12 teaching and Learning: Current knowledge gaps and recommaditions for the future research, Educational Technology Research Development, 55, 223-252.

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Kavak, Y., Aydın, A. ve Altun, A. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007), YÖK, Ankara.

Kocijancic, S. (2000). Computerized laboratory practice for future science and technology teachers, 30th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, October 18-21, Kansas City, USA.

Ng, P. ve Yeung, Y. (2002). Implications of Data Logging on A.L. Physics Experiments: A Preliminary Study, Innovative Ideas in Science Teaching Theories and Examplars, The Hon Kong Institute of Education, Hon Kong.

NSTA (2012). Next Generation science Standards, National Science Teachers Association, May 2012 Draf. YÖK.

Ping, C.L. ve Khine, M.S. (2006). Managing teackers’ barriers to ıct ıntegration in singapure schools. Journal of Technology and Teacher Education. 14 (1), 97-125.

Rachna, S. (2009). Together with Physics, Lab Manual XI, Rachna Sagar Pvt. Ltd., New Delhi.

Robson, C. (1998). Real World Research, John Wiley & Sons.

Rogers, L. (1990). IT in science in the national curriculum, Journal of Computer Assisted Learning, 6, 246–254.

Sang, D., Gibbs, K. ve Hutchings, R. (2000). Physics Education, 35 (5), 369.

Sokoloff, D. R. ve Thornton, R. K. (1997). Using ınteractive lecture demonstrations to create an active learning environment. The Physics Teacher, 27 (6).

Sokoloff, D. R. ve Thornton, R. K. (2004). Interactive Lecture Demonstrations, Wiley, USA.

Sokoloff, D., Thornton, R. K. ve Laws, P. W. (2004). Real time physics active learning laboratories, Module 1 Mechanics, Wiley, USA.

Trumper, R. (2003). The physics laboratory-a historical overview and future perspectives. Science & Education. 12, 645-670.

Turgut, H., Turgut-Şengül, G., Ercan, S., Öztürk, N. ve Bozkurt, E. (2012). Rutinin dışına çıkmak: Öğretmen adaylarının açık uçlu laboratuar uygulamalarına dair algılamaları, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.

Wee, M.C. ve Bakar, Z.A.(2006). Obstackes towards the use of ICT tools in teaching and learning of information systems in Malaysian Universities. The International Arab Journal of Information Technology, 3 (3).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076