GENEL KİMYA LABORATUARI DERSİNDE UYGULANAN FARKLI İŞBİRLİKLİ TEKNİKLERİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUAR BAŞARILARINA ETKİLERİ

Gökhan AKSOY, Kemal DOYMUŞ

Özet


Bu araştırmanın amacı, genel kimya laboratuarı dersinde yürütülen okuma-yazma-uygulama tekniği ve jigsaw tekniğinin öğrencilerin laboratuar başarıları üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Erzurum Atatürk Üniversitesi 1. sınıf fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören, laboratuar uygulamaları aynı araştırmacı tarafından yürütülen iki farklı şubedeki 67 öğrenci oluşturmaktadır. Sınıflardan biri okuma-yazma-uygulama tekniğine göre hazırlanan laboratuar etkinliklerinin uygulandığı Okuma-Yazma-Uygulama Grubu (OYUG) (n=35), diğeri ise jigsaw tekniğinin uygulandığı Jigsaw Grubu (JG) (n=32) olarak rastgele belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Laboratuar Başarı Testi (LBT) kullanılmıştır. Veriler SPSS programıyla değerlendirilmiştir. Verilerin analizi için bağımsız gruplar ve eşleştirilmiş grup t-testi kullanılmıştır. LBT sonuçlarının istatistikî analizlerine göre, okuma-yazmauygulama tekniğinin uygulandığı OYUG'daki öğrencilerin laboratuar başarılarını; jigsaw tekniğinin uygulandığı JG'ye göre daha fazla artırdığı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Okuma-Yazma-Uygulama tekniği, Jigsaw tekniği, genel kimya laboratuarı, işbirlikli öğrenme, laboratuar başarısı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abdullah, S., & Shariff, A. (2008). The effects of inquiry-based computer simulation with cooperative learning on scientific thinking and conceptual understanding of gas laws. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4 (4), 387-398.

Acar-Şeşen, B. & Tarhan, L. (2009). Lise kimya “asitler ve bazlar” ünitesine yönelik işbirlikli öğrenme etkinlikleri. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir.

Adey, P., Shayer, M., & Yates, C. (1995). Thinking Science (second edition) Surrey, U.K. Neson.

Aksoy, G. & Doymuş, K. (2011). Fen ve Teknoloji Dersinin Laboratuar Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 107-122.

Aksoy, G. & Gürbüz, F. (2012). 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Birlikte Öğrenme Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (Journal of Educationol and Instructional Studies in the World). 2 (1), 128-134.

Aksoy, G. (2011). Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Deneyleri Anlamalarına Okuma-Yazma-Uygulama ve Birlikte Öğrenme Yöntemlerinin Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Aksoy, G., Doymuş, K., Akkuş, A. & Doğan, A. (2011). Effects of Reading-Writing- Application Technique the Teaching of Laboratory Experiments in Science and Technology Education. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE 2011), 27-29 April, Antalya.

Aladejana, F., & Aderibigbe, O. (2007). Science laboratory environment and academic performance. Journal of Science Educational and Technology, 16, 500-506.

Ballantine, J., & Larres, P.M. (2007). Cooperative Learning: Pedagogy to Improve Students' Generic Skills? Education and Training, 49(2), 126-137.

Bearison, D. J., Mmagzomes, S., & Filardo, E. K. (1986). Socio-cognitive conflict and cognitive growth in young children. Merrill-Polmer Quarterly, 32(1), 51-72.

Bekar, S. (1996). Laboratuvar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Carpenter, S.R. (2003). Incorporation of a cooperative learning technique in organic chemistry. Journal of Chemical Education, 80, 330-332.

Clidas, J. (2010). A laboratory of Words. Science and Children, 48(3), 60-63.

Cooper, J., & Mueck, R. (1990). Student involvement in learning: Cooperative learning and college instruction. Journal on Excellence in College Teaching, 1(1), 68-76.

Doymus, K. (2007). The effect of a cooperative learning strategy in the teaching of phase and one-component phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84 (11), 1857-1860.

Doymus, K. (2008). Teaching chemical equilibrium with the jigsaw technique. Research in Science Education, 38 (2), 249-260.

Friedler, Y., & Tamir, P. (1990). In the student laboratory and the science curriculum. Hegarty-Hazel.E.Ed., Routledge, London.

Hegarty-Hazel, E. (1990). The student laboratory and the science curriculum. London and New York: Routledge.

Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1999). Making cooperative learning work.Theory Into Practice, 38, 67.

Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin Elektrokimya ve Kimyasal Bağlar Ünitelerindeki Konuları Anlamalarına Animasyon ve Jigsaw Tekniklerinin Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Lai, C.Y., & Wu, C.C. (2006). Using handhelds in a Jigsaw cooperative learning environment. Journal of Computer Assisted Learning, 22, 284-297.

Lin, E. (2006). Cooperative learning in the science classroom. The Science Teacher; 73, 33-39.

Lord, T.R. (2001). 101 Reasons for using cooperative learning in biology teaching. The American Biology Teacher; 63, 30-38.

Maloof, J., & White, K.B.V. (2005). Team Study Training in the College Biology Laboratory. Journal of Biological Education, 39(3), 120-124.

McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence- Based Inquiry. Sixth Edition. Allyn and Bacon, 517 p, Boston, MA.

Nakiboğlu, C. & Meriç, G. (2000). Genel Kimya Lâboratuvarlarında V-Diyagramı kullanımı ve uygulamaları. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 58-75.

Natalie, H., & Linda, K. (2010). Introducing Science Concept to Primary Students through Read-Alouds: Interactions and Multiple Texts Make the Difference. Reading Teacher, 63(8), 666-676.

Özmen, H. & Yiğit, N. (2005). Teoriden Uygulamaya Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuvar Kullanımı. Anı Yayıncılık, 230 s,Ankara.

Slavin, R.E. (1992). When and Why Does Cooperative Learning Increase Achievement? Theoretical and Empirical Perspectives. 145-173 in Hertz- Lazarowitz and Miller (Eds.) Interaction in Cooperative Groups, NY, NY: Cambridge University Press.

Souvignier, E., & Kronenberger, J. (2007). Cooperative learning in third graders’ Jigsaw groups for mathematics and science with and without questioning training. British Journal of Educational Psychology, 77, 755-771.

Thurston, A., Topping, K.J., Tolmie, A., Christie, D., Karagiannidou, E., & Murray, P. (2010). Cooperative learning in Science: Follow-up from primary to high school. International Journal of Science Education, 32(4), 501-522.

Webb, N. M., Sydney, H., & Farivor, A.M. (2002). Theory in to practice. College of Education, 41(1), 13-20.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076