OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ TUTUM VE İNANÇLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Suzan TUNA, Funda SAVAŞÇI

Özet


Bu araştırmanın amacı, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin son sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmada nicel ve nitel metotların birlikte kullanıldığı karma araştırma metodu kullanılmıştır. Araştırma, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini alan 40 son sınıf fen bilgisi öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği (Martin, Yin & Baldwin, 1998) ile yarıyapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda uygulama derslerinin öğretmen adaylarının tutum ve inançlarında anlamlı farklılık ortaya çıkarmadığı görülmüştür. Okul Deneyimi dersini alan öğretmen adaylarının, öncesine göre daha az müdahaleci bir tutumda olduğu belirlenmiştir. Yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonucunda ise öğretmen adaylarının en çok tercih ettiği sınıf yönetimi modelinin önlemsel model olduğu belirtilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Öğretmenlik deneyimi, sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançlar, fen bilgisi bölümü öğretmen adayları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktaş, M. (2010). İlköğretim 1. kademede görev yapan öğretmenlerin sınıf kurallarının uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ballard, B. G. (2002). Preservice teachers’ beliefs about classroom management before and after student teaching, Thesis (MSc), University of Nevada.

Başar, H. (2010). Sınıf Yönetimi (17. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Black, A. L. & Halliwell, G. (2000). Accessing practical knowledge: How? Why?. Teaching and Teacher Education, 16(1), 103–115.

Cansaran, A., İdil, Ö. ve Kalkan, M. (2006). Fen bilgisi eğitimi anabilim dallarındaki “Okul Deneyimi” uygulamalarının değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 83-99.

Çelik, V.(2008). Sınıf yönetimi (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Dağlı, A., Erdem, A. R., Taş, A., Tomul, E., Tabancalı, E., Demirtaş, H., Çelik, K., Sarpkaya, R., Tok, Ş., Akçadağ, T. ve Erkılıç, T. A. (2008). Etkili sınıf yönetimi (4. Baskı). Ankara : Anı Yayıncılık.

Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inanç kazanma düzeyine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 167-182.

Erden, M. (2005). Sınıf yönetimi (1. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Erdoğan, İ. (2008). Sınıf yönetimi -ders, konferans, panel ve seminer etkinliklerinde başarının yolları (11. Baskı). İstanbul: Alfa Basın Yayım.

Foxworthy, J. E. (2006). Teachers’ beliefs about classroom management, Thesis (MSc), Lakehead University.

Gencer, A. S. & Çakıroğlu, J. (2007). Turkish preservice science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their beliefs about classroom management. Teaching and Teacher Education, 23(5), 664–675.

Gordon, L. M. (2001). High teacher efficacy as a marker of teacher effectiveness in the domain of classroom management. California Council on Teacher Education, 30(1), 65-85.

Ilgar, L. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine bir araştırma, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Marshall, M. (2005).Discipline without stress, punishments, or rewards. The Clearing House, 79(1), 51-54.

Martin, N. K., Yin Z. & Baldwin B. (1998). Construct validation of the attitudes and beliefs on classroom control inventory. Journal of Classroom Interaction, 33(2), 6-15.

MEB (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Memişoğlu, S. P. (2005). Sınıf ortamında istenmeyen davranışlara yol açan öğretmen davranışları, Çağdas Eğitim Dergisi, 30 (323), 32–39.

Özer, G. (2009). Öğretmen adaylarinin sınıf içinde gözlemledikleri istenmeyen öğrenci davranişlari ve bu davranişlarla baş etmede kullanılabilecek stratejilere ilişkin görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Paliç, G. ve Keleş, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 199-220.

Sarıtaş, M. (2001). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama: sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Sarıtaş, M. (2006). Öğretmen adaylarının değerlendirmelerine göre sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını değiştirmek ve düzeltmek amacıyla yararlanılan stratejiler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 167–187.

Savran, A. (2002). Preservice science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their classroom management beliefs. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Sönmez, V. (1994). Program geliştirmede öğretmen el kitabı (9. Baskı). Ankara: Adım Yayınları.

Şentürk, H. (2006). Öğretmen adaylarının uygulama liselerindeki rehber öğretmenlerin kullandıkları sınıf yönetimi modellerine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 585-603.

Tulley, M. & Chiu, L. H. (1998). Children’s perceptions of the effectiveness of classroom discipline techniques. Journal of Instructional Psychology, 25(3),189-197.

Ulusoy, S. (2008). Sınıf içi yönetiminde ingilizce öğretmenlerinin öz yeterliliği ve sınıf yönetimi yetenekleri, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı.

Yılmaz, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması deneyimlerinin fen öğretimi öz yeterlik ve sınıf yönetimi inançlarına olan etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Yılmaz, K. (2009). Pre-service secondary science and mathematics teachers' classroom management styles in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 10(2), 1-15.

Yılmaz H. & Çavaş, P. H. (2008). The effect of the teaching practice on pre-service elementary teachers’ science teaching efficacy and classroom management beliefs. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education,

(1), 45-54.__


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076