Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

YAZIM KURALLARI

Genel Kurallar.

 

I. Anlatım

 

1. Makale yazımında, okuyucunun, çalışmanın her aşamasını anlama ve değerlendirmesine imkân tanıyacak bir anlatım ve plana uyulmalıdır.

 

2. Anlatım olabildiğince sade, anlaşılabilir, öz ve kısa olmalıdır. Gereksiz tekrarlardan, desteklenmem iş ifadelerden ve konu ile doğrudan ilişkisi olmayan açıklamalardan kaçınılmalıdır.

 

3. Yazımda çok genel ifadeler kullanılmamalıdır. Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/ referanslara dayandırılmalıdır.

 

4. Ele alınan konu veya problemin mevcut literatürdeki yeri, neticede amaçları açıklama ve destekleme bağlamında sunulmalıdır. Problem ile seçilen araştırma yöntemi arasında bağ kurulmalıdır.

 

5. Probleme, araştırmacı/araştırmacıların hangi kuramsal/kavramsal açıdan yaklaştıkları gerekçeleri ile birlikte belirtilmelidir.

 

6. Kullanılan araştırma yönteminin seçilme gerekçesi açıklanmalıdır. Bütün veri toplama araçlarının geçerliliği ve güvenirliği belirtilmelidir. Bunlar (anket formları, mülâkat protokolleri, testler vb.) gerekli olduğu durumlarda aynen, örneklenmesi durumunda okuyucunun anlamasını kolaylaştırıcı ve değerlendirmesine imkân tanıyıcı biçimde sunulmalıdır.

 

7. Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır.

 

8. Sadece elde edilen verilere dayanan sonuçlar sunulmalıdır.

        

9. Sonuçların yorumları, varsa literatürdeki diğer kaynaklarla değerlendirilmelidir.

 

II. Biçim

 

 

 • Bir sayfada yazar(lar)ın yazışma adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası sunulmalıdır. Makale için gerekli ayarlar şu şekildedir:
 •  Sayfa düzeni: A4 kâğıt boyutunda
 •  Kenar boşlukları: Üst: 2,5 cm, alt: 1,5 cm, sol: 3 cm, sağ: 2,5 cm
 •  Satır aralığı: 1
 •  Yazı fontu: Times New Roman
 •  Makale başlıkları: 12 punto ve koyu, ortalanmış, Başlığın uzunluğu, makalenin yayınlandığı dilde 12 kelimeyi geçmemelidir.
 •  Yazar adları: 10 punto ve normal, yazar adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere ve ortalanmış olarak verilmelidir. 
 •  Yazar adresleri: 10 punto ve italik. Yazar(lar)'ın ünvanı, çalıştığı yer, varsa araştırmanın yapıldığı üniversite, laboratuvar ya da kuruluşun açık adı ve e-posta adresi dipnotta özel imle (1,2,.. vb) belirtilmelidir.
 •  
 •  Özetler: 10 punto ve italik, iki yana yaslı ve 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Özet", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Makalelerde Türkçe başlık, 1 boşluk, Türkçe özet, 1 boşluk, Anahtar kelimeler, 1 boşluk, İngilizce başlık, 1 boşluk, İngilizce özet, 1 boşluk, Key Words verilmelidir.
 •  Her makalede özetlerin altında 3-5 sözcük arası değişen anahtar kelime bulunmalıdır.
 •  Metin: 11 punto ve normal
 •  Makaleler en fazla 15 sayfa olmalıdır. Ancak anlatımın sadeliği ve açıklığı hususlarında istisnaî durumlarda ve zorunluluk karşısında bir kaç sayfalık taşmaya izin verilir.
   

 

III. Bölümler ve Alt Bölümler


Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle, koyu olarak yazılmalıdır. makaleler

1. GİRİŞ

2. YÖNTEM

3. BULGULAR

4. TARTIŞMA ve SONUÇ

5. ÖNERİLER

6. KAYNAKLAR biçiminde, birbirini izleyecek şekilde sıralanmalıdır.

 

IV. Şekiller ve Tablolar

 

 

 • Tablo ve şekil adları: Times New Roman, 10 punto ve normal. Makale içinde yer alan şekil ve grafikler 13 x 18 cm'den büyük olmayacak şekilde olmalıdır. Her şekil ve grafiğin bir numarası ve alt yazısı olmalıdır.
   
 • Şekiller soldan 1 tab girintili olacak şekilde yerleştirilmelidir. Sayfa sonuna sığmayan resimler bir sonraki sayfaya yerleştirilmeli veya Ekler kısmında Kaynaklar'dan sonra verilmelidir.
   
 • Tablo numarası ve tablo yazısı, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Tablo içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak 10 punto ve italik yazılmalıdır. Tablo başlığındaki her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır.

 

 

V. Kaynakların Belirtilmesi

 

 • Kaynaklar APA 5 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Birden fazla yazarlı Türkçe kaynaklarda son yazarın soyadından önce 've'; yabancı kaynaklarda ise son yazarın soyadından önce '&' yazılmalıdır.
   
 • Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden yararlanılabilir.
   
 •  Makale içinde kullanılan kaynaklar YAZAR SOYADINA GÖRE DİZİNİ hazırlanarak, sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak 11 punto, tek satır aralığı,yazılır.
   
 •  Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır.
   
 •  Aynı yazar (lar)ın farklı yıllarda yayınlanmış eserleri veriliyorsa önce yaptığı yayından başlayarak (eskiden yeniye doğru) sıralama yapılmalıdır.
   
 •  Kaynak eser'in yazımının bir satırdan daha uzun olması halinde ikinci satır ve diğer satırlar, değinilen ilk eserin yazar ilk adının baş harfi hizasından başlayarak yazılmalıdır. İkinci ve diğer satırları birinci eserin ikinci satırı hizasından başlanmalıdır.
   
 •  Metin içerisinde yazarı belli olan internet kaynakları için, yazar soyadı sistemine benzer şeklinde yazılmalıdır. Örneğin: (Çelik ve Şimşek, 2010) Selçuk ve Cengiz’e (2007) göre ...
   
 •  Metin içerisinde yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası (,), yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin: (URL 3, 2009), (URL 1 ve 2, 2005)
   
 • Kitap, makale, bildiri, tez standartlar ve yönetmelikler için aşağıdaki özelliklere dikkat ediniz.

 

 

VI. KAYNAKLAR

 

 1. Asan, A. (2002). Pre-service Teachers’ Use of Technology to Create Insructional Materials: a school-college partnership, Technology, Pedagogy And Education, Vol. 11, No 2: 217-232.
   
 2. Azar, A. ve Karaali, Ş. (2004). Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları. Milli Eğitim, 162, 279-295.
   
 3. Soyisim, İsim Kısaltma, (Yıl). Çalışmanın İlk Harfi Büyük, Dergi İsimleri İtalik, Derginin Sayısı, Sayfa Numarası)
   
 4. Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
   
 5. Soyisim, İsim Kısaltma, (Yıl). Kitabın İlk Harfi Büyük veİtalik, Basım Sayısı, Basım Yeri: Yayınevi)
   
 6. Azar, A., 1998. Fizik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Süreçlerindeki Özel Konular, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
   
 7. Soyisim, İsim Kısaltma, (Yıl).Çalışmanın İlk Harfi Büyük ve İtalik, Tez Türü, Üniversite, İl)
   
 8. Kurt, Ş. & Akdeniz, A.R. (2004). Farklı düzeylerdeki öğrencilerde kuvvet kavramı ile ilgili yanılgılar. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt III, s.1931-1950, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
   
 9. Soyisim, İsim Kısaltma, (Yıl). Çalışmanın İlk Harfi BüyükÇalışmanın Yayınlandığı Yer, sayfa sayısı, İl: Üniversite.
   
 10. URL-1, www.ogm.gov.tr/agaclar.htm Ağaç Türlerimiz. 11 Mart 2003.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 2. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 3. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 4. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 5. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 6. Not: Dergimizin yeniden yapılanma içerisinde olmasından kaynaklı olarak dergimize makale göndermek isteyen yazarların makalelerini befdergi@gmail.com mail adresine göndermeleri gerekmektedir.
 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.